Türkiye Türklerinin Orta Asyalı Türkmenlerle Genetik Akrabalığı

Bu yazımızda bir çok okurumuzun kafasına takılan bazı sorulara genetik verilerle cevap vermeye çalışacağız. En çok sorulan sorular: “Türkiye’de ne kadar Türk var?”, “Anadolu Türkleri neden çekik gözlü değil?”, “Türkiye’de Türk var mı?” gibi… Umarım makalemiz, kafanızdaki bu tür sorulara bir cevap niteliğinde olur.

Yazımızın giriş kısmında; Türkler, Anadolu’ya gelmeden önce, Anadolu’nun nüfus yapısıyla ilgili tarihi bir değerlendirme yapma gereği duyduk. Gerçekten de Tarihî süreci ve Anadolu’nun Osmanlı dönemindeki nüfus yapısını bilmeden genetik verileri değerlendirmek, nitelikli ve doğru bir yaklaşım olmaz. Bu yüzden yazımızı baştan sona dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.

TÜRK FETHİ ÖNCESİ ANADOLU’NUN DURUMU

Oğuzlar gelmeden önce Anadolu, daha önceki istilalar ve savaşlar nedeniyle fazla bir nüfus barındırmıyordu. Anadolu’nun üç kıtayı birbirine bağlayan stratejik konumu, bölgenin sürekli tahripkar mücadelelere sahne olmasına neden olmuştur.

Anadolu’nun 4.yüzyılda (395) Hunların akınına ve istilasına uğradığı bilinmektedir. Çok daha öncesinde İskitlerin de Anadolu’ya geldikleri bilinmektedir.

Bizans-Sasani savaşları Anadolu’nun iki devlet arasındaki güç mücadelesine sahne olmuştur, bu da nüfus üzerindeki önemli faktörlerdendir.

Bizans, Sasanilere karşı Sabirler ile anlaşmış ve Boğarık Hatun önderliğindeki çok sayıda Sabar Türkü, Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya göçmüştür. Uzun süre Güney Kafkasya ve Anadolu’da etkili oldukları ve Bizans Devletine yardım ettikleri bilinmektedir.

Sasani Devletinin yıkılmasıyla birlikte, Anadolu bu kez Emevilerin akınlarına sahne olmuştur. Emeviler zamanında ve ardından Abbasilerin Anadolu’ya düzenledikleri seferler nedeniyle Hıristiyan nüfusun önemli bir kısmı batıya ve uzak kıyılara kaymıştır. Tabiat şartlarının kendilerine uygun olmaması nedeniyle Araplar Anadolu’ya göçmemişlerdir. Bu dönemde Türkler asker olarak kullanıldı, Toroslar üzerinden Anadolu içlerine akınlar yapılarak, çeşitli kale ve köyler ele geçirilmiştir. Abbasilere kadar olan dönemde Erzurum’dan Tarsus’a kadar uzanan hat İslam devleti tarafından ele geçirilmiştir. Buralara Türk kökenli askerler yerleştirilmiştir. Anadolu içlerine yapılan akınlar nedeniyle yerli nüfusun önemli bir bölümü, kıyı kesimlere ve batıya doğru kaymıştır. Bu dönemde bazı Türk kökenli komutanların ve askerlerin Doğu ve iç Anadolu’da ele geçirilen kumandanlıklara yerleştirildikleri bilinmektedir.

Bizans’ın Peçenek ve Kuman gibi Türk boylarını yine Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleştirdikleri bilinmektedir. Yine Gürcülerin paralı asker olarak kullandıkları Kıpçakların da Kuzeydoğu Anadolu’ya yerleştikleri bilinmektedir.

Bizanslıların Sasanilerle olan mücadelesinde Hazar Türkleriyle müttefik olarak Hazarlardan destek aldıkları ve Hazar askerlerinin Anadolu’ya geldikleri bilinir. Abasilerin Hazar Türkleriyle olan mücadelelerinde yine Hazarların Anadolu üzerinden akın ettikleri ve Diyarbakır’a kadar indikleri tarihi kaynaklarda belirtilir.

Görüldüğü üzere Türkler Anadolu’ya Malazgirt savaşından çok önce gelmişler, hatta bazı Türk grupları buralara yerleşmişlerdir. Bizans’ın yerleştirdiği Türklerin (Peçenek, Kuman, Uz gibi) ve Kıpçak Atabeyliğindrki Kıpçakların hıristiyanlaştığı bilinmektedir.

11. yüzyılın başlarında Bizans İmparatorluğu, daha önce Van çevresinde hüküm süren Vaspurakan Krallığına bağlı Ermeni tebaasını, Anadolu’nun içlerine yerleştirerek tenhalaşan bölgeleri iskan etmeye çalışmıştır.  11. ve 12. yüzyıllarda Bizans İmparatorluğunun,  Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Kıpçak, Uz (Oğuz) ve Peçenek unsurlarını da Anadolu’ya yerleştirdiği bilinmektedir.

Oğuz göçleri ise sanıldığının aksine 1071 öncesinde başlamıştır. Örneğin 1054 yılında Erzincan ve Bayburt havalisi yağmalanmıştır. 1057’de Çağrı Bey’in oğlu Yakutî, Sivas’ı almış ve Kayseri’ye kadar ilerlemiştir. 1069’da Türkler, Konya’yı ele geçirip yağmalamıştır. Tüm bu gelişmeler üzerine, Romanos Diogenes, Türkleri durdurmak amacıyla 1071’de Malazgirt Savaşını yapmıştır. Türklerin 1071 zaferi ile artık Anadolu’da kendilerini durduracak bir güç kalmamış ve bu tarihten sonra fetihler kalıcı olarak gerçekleşmiştir.

Türklerin akınları sırasında, Anadolu’nun ne kadar tenhalaştığını gösteren bazı tarihi kayıtlar da mevcuttur:

Devrin Malatya Metropoliti ve Tarihçi Suryani Mihail: “Türklere karşı yenilen Rumlar, bir daha onlara karşı duramadılar. İmparator Mihail’i korku aldı. Korkak ve kadınlaşan müşavirlerinin sözlerine bakarak sarayından ayrılıp Türklere karşı çıkamadı. Hıristiyanlara acıyarak adamlar gönderdi. Pont çevresinde kalmış halkın bakiyelerini, eşyalarını atlara ve arabalara yükletip, denizin ötesine (Balkanlara) nakletti. Böylece ahalisiz kalan bu bölgelerde Türklerin yerleşmesine yardım etti ve bu sebeple de o herkesin tenkidine uğradı.”

Rumlar kıyı bölgelere, batıya ve Balkanlara kayarken, Ermeniler de İç ve Güney Anadolu’nun dağlık kesimlerine sığınmıştır. Dönemin bir Ermeni müellifi tenhalaşmayı şu şekilde aktarmaktadır: “1080 yılı Mart’ına doğru, Okyanus Denizi berisinde (Anadolu) bulunan bütün Hıristiyan memleketleri Türklerin istilasına uğramış ve hiçbir vilayet bundan kurtulamamıştı. Birçok vilayet boşaldı, artık doğu milleti mevcut değildir.”

Malazgirt’ten sonra kitlesel Türk göçüyle ilgili Bizans kaynaklarında şu ifadeler geçmektedir: “Kara ve deniz sanki bütün dünya, kafir barbarlar (Türkler) tarafından işgal edildi ve ıssızlaştırıldı. Onlar doğunun (Anadolu’nun) bütün köylerini, evleri ve kiliseleriyle birlikte yağma ve istila ettiler.”

Anadolu’nun kapılarının açılmasıyla birlikte konar göçer Türkmenler, Ceyhun ve Horasan bölgesinden önce İran ve Azerbaycan’a, oradan da Doğu Anadolu, Kuzey Irak ve Suriye’ye yayılmışlar, ardından Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır. Saltuklular, Danişmendliler, Artuklular, Mengücüklüler ve Sökmenliler (Ahlatşahlar)’ın yaptıkları fetihlerle Anadolu’da Türkmen beylikleri kurulmuştur.

ANADOLU’NUN TARİH BOYUNCA NÜFUS YAPISI

Anadolu’nun Türkler gelmeden önceki tahmini nüfusu 10. yüzyılda 8 milyon olarak tahmin edilmektedir. Fakat Türk göçleriyle birlikte nüfusun önemli bir kısmı batıya, kıyı bölgelere ve Balkanlara doğru kaymıştır. Nitekim, Osmanlı Devleti’nin büyük bir titizlikle yaptığı 16. yüzyıl nüfus sayımlarında dahi Anadolu’nun toplam nüfusu bu rakamı asla bulmamaktadır. Örneğin 1520-1530 yılları Anadolu nüfusu, yaklaşık 6 milyondur. Bu durum, Türkler Anadolu’ya gelmeden önceki nüfus tahminlerine şüpheyle bakılmasına yol açmaktadır. Yine Bizans döneminden kalma devrin nüfusuyla ilgili kesin diyebileceğimiz somut veriler (devlet arşivleri ve kayıtlar) bulunmadığı için Türk göçleri öncesi Anadolu nüfusu hakikatte bir muammadır.

osmanli-devleti-turkiyesi-anadolu-nufusu

Osmanlı Devleti arşiv kayıtlarına göre, 1520-1530 yılları Anadolu’nun toplam nüfusu, 5.755.080‘dir. Kayıtlarda bu nüfusun yaklaşık %7’si Hıristiyan; %93’ü ise Müslümandır. Bu nüfusun 5.336.625 kadarlık kısmını konar göçer Türkler oluşturmaktadır. Kayıtlara bakıldığında 16. yüzyılda Türkmenlerin büyük bir çoğunluğu konar göçer halde (yaylak kışlak) yaşamaktadır.

turkmen-asiret-cemaat-nufus

Türkmenlerin zorunlu olarak bir yere iskan edilmeleri, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa‘nın sadareti döneminde gerçekleşmiştir. 18 Mart 1692 tarihli ferman ile Türkmen oymak ve aşiretlerinin yaylak ve kışlaklarına zorunlu yerleştirilmesine karar verilmiştir. Zorunlu iskan faaliyetleri, iskan katibi, iskan mübaşiri, iskanbaşı, kethüdalar ve iskan beyleri eliyle taşrada devam etmiştir. Çoğu zaman oymaklar parçalanmış ve Türkiye’nin farklı yerlerine yerleştirilmiştir. Kimi zaman oymakların bir kısmı kışlaklarına bir kısmı da yaylaklarına yerleştirilerek bölünmüştür. Konar göçerlerin iskanı 19. yüzyıla kadar devam etmiştir.

Açıkça görülmektedir ki, 1520-1530 yıllarında toplam Anadolu nüfusunun yaklaşık %90’ını Türkler oluşturmaktadır. Bu, bir iddia değildir, Osmanlı arşivlerine dayanır. Nitekim genetik veriler baz alındığında da Anadolu Türklerinin Rum veya Ermenilerden farklı bir genetik yapıya sahip olduğu görülür.

1914 yılı nüfus sayımına göre Anadolu nüfusunun (Trakya ve Kürt ağırlıklı iller dahil edilmediğinde) yaklaşık %10’unu yine Ermeniler ve Rumlar oluşturuyordu. Ermeni ve Rumlar hiç bir zaman Anadolu’da çoğunluk teşkil edemedikleri için bu coğrafyada bir devlet kurmayı başaramamışlardır. İşte bu yüzden son yıllarda genetik bilimi kendi ideolojileri için kullanan şuursuz kesim, Anadolu’da az Türk göstermek ve Türklerin kökenlerini Ermeniliğe, Rumluğa bağlama gibi art niyetli teşebbüslere girişmişlerdir. Bu tür iddiaların genetik olarak bir dayanağı yoktur. Diğer bir husus, özellikle Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde kaybettiği topraklardan Türkiye’ye kabul edilen çok sayıda Müslüman göçmenin gelmesi de oranların değişmesine kısmen sebep olmuş olabilir. Etnik Türk kitlelerin göçmenlerle ve diğer unsurlarla karışımı zamanla olmuş olabilir, ancak bu durum Anadolu Türklüğünü sayısal yönde etkileyecek kadar olmamıştır.

Anadolu’daki Türkmen ve Yörüklerin, 1520-1530 sayımlarındaki %90 gibi yüksek bir oranla varlığının olması, ABD’li Wells’in elite-dominance modeli ile tamamen çelişmektedir. Nitekim elite-dominance modeli, Hindulaşan Babürlüler, Gazneliler, Slavlaşan Avarlar, Avrupa Hunları, Peçenekler ve Kumanlar için kısmen geçerli olsa da bu durum asla Türkler (Osmanlılar ve Selçuklular) için söz konusu olmamıştır. Çünkü Türkler bu coğafyaya büyük bir kitle göçü ile gelmişler ve bu göçler 2-3 asır boyunca doğudan beslenmeye devam etmiştir.

TÜRKLERİN GENETİK YAPISI: DOĞU VE BATI TÜRKLERİ

Türkler, Anadolu’ya gelmeden önce nasıl bir genetik yapıya sahipti?” sorusuna verebileceğimiz en makul cevap, Hazarötesi Oğuzlara benzedikleri yönünde olabilir. Ancak Hazarötesi veya sonraki dönemlere ait Oğuzlarla ilgili genetik veri yoktur. Osmanlı dönemine ait 2 örnek bulunmuştur, ancak bunların Oğuz mu Kıpçak mı veya hangi Türki gruptan olduğu bilinmemektedir. O yüzden az sayıdaki tartışmalı verilere dayanarak yorum yapmayı doğru bulmuyoruz.  Anadolu’ya göçenler Kazak, Kırgız,  Tuva, Başkurt vb Türkî halklar değildi. Anadolu’yu yurt edinenler Hazarötesinden ve Azerbaycan-İran hattından göçen Oğuz boyları (Türkmenler) idi. Orta Asya Türk boyları arasında da genetik farklılıklar mevcuttur. Doğu Asya ve Batı Asya etkisi kapsadıkları alanlardaki Türklerin genetik özelliklerinde önem arzeder.

Fakat 13. yüzyılda Maveraünnehr ve Harezm çevresinin, Moğol istilasına maruz kaldığı gerçeğini hesaba katarsak, Türkmenlerde de bir miktar Doğu Asya karışımının Türkiye Türklerine nazaran biraz daha baskın olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz. Fakat buna rağmen Türkmenistanlı Türkmenler, genel olarak Türkiye Türkleriyle genetik olarak büyük bir benzerlik göstermektedir. Nitekim Moğol istilasına daha az maruz kalan Türkiye Türklerinde ortalama %10 olan Doğu Asya oranı, Türkmenistan’da %18 civarındadır ki bazı Türkmenlerde bu oran %10 civarındadır. Fakat bu oranlar çok daha eski dönemlerden de günümüze kadar aktarılmıştır. Bir bakıma Türkmenlerin Doğu Asya oranlarının bireysel bazda dalgalanması göz önüne alınırsa, %5 ve %10 arası fark Türkmenlerin Moğol istilasına maruz kalmasıyla, bir kısmının Oğuz kökenli olmamasıyla ya da çok daha eski karışımları günümüze kadar muhafaza etmeleriyle veya başka boylarla karışmalarıyla açıklanabilir.

Anadolu’daki karışımsız bir Yörük veya Türkmenin, Orta Asya’da uzun süre Moğol hükmü altında yaşamış olan bir Oğuz’dan daha saf ve daha arı bir Oğuz Türkü olduğu söylenebilirGöktürkler’den Selçuklu ve Osmanlılara kadar büyük imparatorluklar kuran ve cihan hakimiyetini sağlayanlar mevzubahis Oğuz Türkleridir. Anadolu Türkü (Yörüğü ve Türkmen kökenlisi), en saf haliyle özünü, kültürünü, dilini koruyabilmiş öz Türklerdir. Osmanlı tahrir defterleri, sözkonusu Anadolu Türklerinin %90 oranında yörük ve Türkmenlerden geldiğini göstermektedir. Biraz önce de yazımızda bunu gösteren Osmanlı kayıtları tablo halinde verildi ve tahmini nüfus hesaplamaları yapıldı.

Batı Türkleri, bilindiği üzere çoğunlukla Oğuzlara mensuptur. Bir miktar Kıpçak da yine bu teşekkülün içerisinde azınlık olarak yer almış, dışarıdan gelen çok az miktardaki Moğol unsur ise Türkler içerisinde eriyerek Türkleşmişlerdir. Bir Türk, Moğol olmadığı gibi; bir Moğol da dil, kültür ve etnik yönden asla Türk değildir. Her bir unsuru kendi içerisinde değerlendirmek gerekir. Türkleri de genetik olarak incelerken birbirine en yakın grupları mukayese ederek değerlendirme yapmakta fayda vardır. Türkler ve Moğollar geçmişte birbirleriyle komşuluk yapsalar da tam olarak aynı kaynaktan gelmedikleri (kısmen kesişen ortak atalar mevcuttur) bilinmektedir. Türklerin tarihte Moğollar ve Tunguzlarla (tıpkı Çinliler gibi) düşman olduğu ve onlarla mücadele edildiği Orhun yazıtlarında da geçmektedir. Göktürk yazıtlarında Türklerle aynı budundan olduğu belirtilen unsurlar, Oğuzlar ve Türgişlerdir.

Bu veçhile, kadim Oğuz boylarına mensup Türkiye ve Azerbaycan Türkleri, gerek dil ve kültür olarak, gerekse fenotip (dış görünüş) olarak, en fazla Türkmenistan Türklerine (daha sonra Özbeklere, Uygurlara vb) benzemektedir. Nitekim Türkmenistan’ın bir kısmını  Hazarötesi Oğuzların bakiyesi teşkil ediyor olabilir. Türkleri Kazak, Kırgız, Başkurt veya Altaylılarla genetik olarak kıyaslamaktansa, en yakın tarihi akrabaları olan Hazarötesi Oğuzlar ile karşılaştırmak en makul yaklaşımdır. Benzer şekilde otozomal DNA çalışmalarında Uygurların Özbeklerle, Kazakların da Kırgızlarla genetik olarak kıyaslanması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Burada değinilmesi gereken diğer bir husus da Gök Türklerin esasında şaman olmaması ve Oğuzlarda da şamanlığın olmayışıdır. Hatta İbn Fadlan, Oğuzların ara sıra ellerini göğe kaldırıp Tengri dediklerini seyahatnamesinde aktarmaktadır. Bunun dışında bir inanç şekillerinin, ayinlerinin, ibadetlerinin olmadığını belirtmektedir. Ancak Oğuzların Gök Tanrı dinine mensup oldukları bilinmektedir. Şamanlık Türklerin (hele ki Oğuzların) ata dini değildir; esasında bir Moğol-Tunguz tapınma şeklidir. Bu bağlamda Türkler Tengri dinine mensuptur denilebilir; ancak Moğol ve Tunguz etkisiyle şamanist adetler bazı Türk unsurlara geçmiştir. Moğollarla kaynaşma sonucu özellikle Altaylı Türklerde Şamanlığın tesiri görülmüştür. Eski Türk dinleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç’in “Şamanizm ve Eski Türk Dini” adlı kitabını okumanızı tavsiye ederiz. Genetik mukayesede de Doğu Asya bileşenlerini fazla taşıyan Türkî unsurlarda Şamanlık daha çok görülmektedir.

Oğuzlar (Türk, Azeri ve Türkmenler), kendi içlerinde genetik bir yakınlık arz etmekle birlikte otozomal olarak değişen oranlarda yakın oldukları gruplar Balkan, Kafkasya Türkleri, Kırım Türkleri ve Özbeklerdir. Y-DNA alt dalları bazında mukayese yapıldığında Oğuzlar, bu budunlara ilave olarak Uygurlarla (muhtemelen Dokuz Oğuz soyluları nedeniyle) ve Nogaylar vb gibi çeşitli Türk halklarıyla aynı köklerden gelmektedir.

Diğer taraftan, Kazaklar ve Kırgızlar, genetik olarak daha çok Doğu Asya ağırlıklıdır. Bunda Kırgızların en eski ana yurtları olan Baykal gölü çevresinde uzun yıllar Tunguz, Evenk vb halklarla iç içe yaşamış olmaları bir sebep olarak öne sürülebilir.

Kırgızlar temelde Türkî kökenli olsalar da genetik olarak yoğun miktarda Doğu Asyalılık taşımaktadırlar. Bunun sebebi, Kırgızların uzun yıllar Sibirya ve Baykal Gölü taraflarında yaşamaları nedeniyle Tunguzlar ve Moğollarla karışmış olmalarıdır. Yine Kazakların Kırgızlar ve doğudan gelen Moğol unsurlarla karışarak oluşan genç bir Türkî budun olduğu da bilinmektedir. Genetik veriler de bu karışımı doğrulamaktadır.

Her budunun kendi içerisinde değerlendirilmesi yaklaşımını temel alarak, Türkleri Türkmenlerle karşılaştıran aşağıdaki tabloyu hazırladık. Diğer bir ifadeyle Batı Oğuzlarının Doğu Oğuzlarıyla kıyaslanması….

Aşağıdaki tabloya üç unsur dahil edilmiştir.

 1. Türkmenler: Otozomal DNA verileri Gedmatch’ten alınan 9 adet Türkmenistanlı Türkmene ait verilerin ortalaması dahil edilmiştir.
 2. Türkler: Türkiye’de ikamet eden 32 Türk kökenli vatandaşın DNA verileri ortalamaya dahil edilmiştir.
 3. Antik Anadolu İnsanı: İsa’dan önce 6000 yılına ait yerli Anadolu (Barçın) insanının genetik verisi (I1583 no’lu M411713) dahil edilmiştir. (Mathieson 2015)

Bu yazımızda, Türkiye Türkleri “Türkler”, Türkmenistan Türkleri “Türkmenler” olarak adlandırılacaktır.

Genetik veriler, MDLP K23b hesaplayıcısı ile işlenmiştir. Buna göre;

 • Türkmenler ve Türkler, oran olarak birbirine yakın genetik bileşenlere sahiptir. Aradaki son 850 yıllık zaman dilimini değerlendirecek olursak; Early Farmer ve Near East oranlarındaki hafif artışlarından dolayı Türklerin yerlilerle %10 civarı karışıma uğradıklarını anlıyoruz. South Indian oranındaki hafif artış nedeniyle Türkmenlerin ise %5 oranında İrani halklarla, East Eurasian oranlarındaki %5 civarı artıştan da Moğollarla karıştıklarını anlıyoruz. Sonuç itibariyle Türkiye Türkleri ve Türkmenler, ortalama %80-90 oranında birbirleriyle genetik olarak akrabadır.
 • Antik Anadolu insanının %46 oranında Akdeniz kökenli olduğu görülmektedir. Bu oran Türklerde sadece %11, Türkmenlerde ise %3,5’tir.
 • Antik Anadolu insanı, Türklerden daha az Northwest Asian (diğer adıyla Caucasian) bileşenine sahiptir.
 • Antik Anadolu insanı, Türklerden dört kat daha fazla Mediterranean/Akdeniz (diğer adıyla Early Farmer) bileşenine sahiptir.
 • Antik Anadolu insanı, daha fazla Kuzey Afrika ve Orta Doğu bileşenlerine sahiptir.
 • Antik Anadolu insanı, Türklerdeki bir çok genetik bileşeni taşımamaktadır.

turkmen-turkish-genetic-admixture

 • Ortalamaya dahil ettiğimiz bazı Türkmenlerde Tunguz oranı %4 civarında seyretmektedir; bazı Türkmenlerde ise bu oran %8-9 civarındadır. Genel ortalama alındığında bu oran %7 civarındadır. Türkmenlerde Tunguz oranının tutarlı olmaması, bu bileşenin Türkmenlere 13. yüzyılda Moğol istilası ile geldiğini göstermektedir. Nitekim bu bileşen çok daha eskiden kalma olsaydı, Türkmenler arasındaki Tunguz bileşenindeki bireysel dalgalanmalar bu denli fazla olmaz, daha tutarlı ve birbirine yakın sonuçlar göstermesi gerekirdi. Benzer şekilde East Siberian (Doğu Sibirya) bileşenindeki kişilere özgü dalgalanma da bu bileşenlerin Moğol istilası ile Türkmenlere girdiğini göstermektedir. Türkmenlere ait MDLP K23b sonuçları birebir incelendiğinde, Moğol istilası öncesi Tunguz oranının %4, Doğu Sibirya oranının ise %3 civarında olduğu tahmin edilebilir.

turkmen-turkish-turks-ancient-anatolian-genetic-structure--admixture-and-difference

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere, Türkmenler ve Türkler aynı otozomal bileşenleri benzer oranlarda taşımaktadırlar. Bu veriler, Türkler ve Türkmenler arasındaki genetik farklılığın yaklaşık %10-20, genetik benzerliğin ise %80-90 civarında olduğunu göstermektedir. Hele ki Türklerin Akdeniz insanına benzedikleri vb iddialar da asılsızdır. Türkler yalnızca ortalama %11 civarında Akdeniz genlerini (Early Farmers bileşeni) taşımaktadır ki bu oran %4 civarında Türkmenlerde de mevcuttur. Türkmenlerde Northwest Asia oranlarının düşme sebebi Moğol istilası sonrası az miktardaki gen karışımı ile açıklanabilir.

Ortalamaya dahil edilen Türkmenlerin bireysel otozomal DNA sonuçlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Gedmatch kit numaraları gizli tutulmuştur. Araştırmacılar, kit numaralarını öğrenmek için özelden irtibat kurabilirler. Tam ekran görmek için üzerine tıklayınız.

Turkmen-genetic-admixture

Tabloda Türkmenlerin bireysel sonuçları bir bir değerlendirildiğinde Doğu Asya oranlarının %10 ile %20 arasında seyrettiği görülmektedir. Ortalama olarak bu oran %18 civarını gösterse de tarihi süreci baz aldığımızda Moğol istilası öncesi Hazarötesi Oğuzlarının Doğu Asya oranının günümüz Türkmenistan Türkleri kadar yüksek olmadığı tahmin edilebilir.  Moğolların 13. yüzyılda bugünkü Türkmenistan’ı istila etmeleri ve o bölgeye önemli miktarda Moğol yerleşmelerinin olması tarihî bir gerçektir. Bu durum elbette genetik yapıya da kısmen etki göstermiştir.

Türkmen sonuçları tek tek değerlendirildiğinde Türkiye Türkleri ile oldukça yakın oldukları gerçeğini bize yansıtmaktadır. Bu verilerin karşılaştırılması da netice itibariyle, kendisinin “etnik Türk” olduğunu tabir eden Türkiye Türklerinin büyük bir oranla Türk kökenli olduğunu açıkça göstermektedir. Ancak bu oran, kendisini etnik Türk olarak tanımlayan kimseler için kullanılabilir. Nitekim yukarıda yaptığımız hesaplamalara 1800’lerden itibaren Balkanlar ve Kafkasya gibi bölgelerden gelen bazı Müslüman göçler hesaba katılmamıştır. Anadolu’nun 16. yüzyıldaki nüfus yapısının %90 oranında Türk olduğu görülse de daha sonraki dönemlerde (özellikle Gerileme Döneminden itibaren) Balkanlar ve Kafkasya’da kaybedilen topraklar nedeniyle ülkemize gelen göçlerin etkisiyle Müslüman Türklerin genetik yapısında da az bir miktarda değişikliklere yol açmış olabilir. Göçmenlerin bir kısmının Türk kökenli olması, bir kısmının da Türk kökenli olmaması hesaba katılırsa, 1800’lerden itibaren gelen göçler, genetik yapıda az da olsa çeşitliliğe yol açmış olabilir.

Bazı art niyetli veya konu hakkında yeterli bilgisi olmayan kimseler, Anadolu’da Türkleşen Rum ve Ermeni oranını oldukça abartılı göstermeye çalışmaktadırlar. Örneğin Anadolu Türklerinin yaklaşık %50’sinin Rum veya Ermeni kökenli olduğunu iddia eden kişilerle karşılaşmak mümkündür. Oysa ki 1520-1530 yıllarına ait Osmanlı Tahrir defterleri incelendiğinde sadece Anadolu halkının %93 gibi bir oranının bile Türkmen aşiret ve cemaatlere mensup oldukları somut olarak ortaya çıkmaktadır. Yaklaşık %10’luk gayri-Müslim nüfus oranı Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde de aynı oranlarda seyretmiştir. Anadolu’nun bazı kesimlerinde İslamlaşmanın etkisiyle az sayıdaki Müslüman olan yerli halk Türkler içerisinde erimiştir. Kaldı ki tehcir ve mübadele ile Türkiye’den ayrılan Rumlar ve Ermenilerin genetik yapıları Türkiye Türklerinden tamamen farklılık göstermektedir. 16. yüzyılda Doğu Anadolu’ya Kürtlerin yerleşmesi ile doğu Anadolu’nun demografik yapısında kısmen değişiklik olsa da Müslüman Türk ve Kürtlerin o bölgede kaynaşması daha kolay olmuştur. 19. yüzyıldan itibaren Türkiye’ye gerçekleşen Müslüman göçlerin de önemli bir kısmını dış Türkler (Kafkasya ve Balkan Türkleri) oluşturuyordu. Bunların da mevcut nüfus yapısına ve genetik yapıya kısmen etkisi olmuştur.

Sonuç itibariyle, kendisini “etnik Türk”, “Türkmen” veya “yörük” olarak tanımlayan Türkiye Türkleri genetik olarak Orta Asyalı (Türkmenistan) Türkmenlerine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Türkiye Türkleri ve Türkmenlerin genetik yapıları karşılaştırıldığında oldukça birbirlerine benzedikleri bariz ortadadır. Gerek dil gerekse kültür olarak veya mensup oldukları budun olarak Türkler ve Türkmenler, tarihî süreçte Oğuzlara mensuptur ve birbirleri ile benzerlik göstermektedirler. Sürdürdüğünüz genetik ve tarihi araştırmalar, Türkiye Türklerinin diğer bir ifade ile Anadolu Türklerinin Türkmen kökenli olduklarını göstermektedir.

Yazı en son 21.02.2019 tarihinde güncellenmiştir. En güncel hali için sayfayı belirli aralıklarla tekrar ziyaret edebilirsiniz:
Link: http://www.haplogruplar.com/turkiye-turklerinin-orta-asyali-turkmenlerle-genetik-akrabaligi/

KAYNAKLAR

Yusuf Halaçoğlu, XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun iskan siyaseti ve aşiretlerin yerleştirilmesi, Ankara
Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK
Yusuf Halaçoğlu, Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650) – 6 Cilt
Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları, İstanbul, 1999
Orhan Sakin, 16. yüzyılda Anadolu’da Türkmen ve Yörükler, İstanbul, 2006
İlhan Şahin, Osmanlı Döneminde Konar-Göçerler İncelemeler-Araştırmalar, 2006
Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskanı, 1987
Tufan Gündüz, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri, İstanbul, 2008
Saadettin Yağmur Gömeç, Şamanizm ve Eski Türk Dini, 2011, ISBN 9752673786
Seyahatname, İbn Fazlan, Çevirmen: Prof. Dr. Ramazan Şeşen, Bedir Yay.
Emevîler Döneminde Anadolu’da Arap-Bizans Mücadelesi – DergiPark, dergipark.ulakbim.gov.tr/uluifd/article/download/5000017773/5000018063
Mathieson, I et al. (2015), Eight thousand years of natural selection in Europe, biovix preprint March 14, 2015; update 10 October 2015.
Gedmatch veritabanı
İlhan Cengiz Hakkında Kısa Bilgi

İlhan Cengiz, genetik (Y-DNA, mtDNA haplogrupları ve otozomal genler) hakkında araştırmacı yazar. Yazara ulaşmak için: https://www.facebook.com/turkgenetik

19 yorum - Türkiye Türklerinin Orta Asyalı Türkmenlerle Genetik Akrabalığı

 1. Fatma Afife İlsever // 8 Temmuz 2016 at 6:17 am // Cevapla

  Harika bir bilgi.

 2. Aydoğan Demir oğlu // 3 Ağustos 2016 at 11:42 am // Cevapla

  Çok teşekkür ederim gerçek bilgileri verdiğiniz için

 3. Aydoğan Demir oğlu // 3 Ağustos 2016 at 11:49 am // Cevapla

  Çok teşekkür ederim gerçek bilgileri verdiğiniz için peki Amerika’da Kanada da latin Amerika’da Türk varmıdır acaba Japon’lar ve Koreliler Doğu tarafı gibi Sibirya da Türk varmı ve gerçektende biz nereden geliyoruz asıl kökenimiz nereden başlıyordur Hindistan’da ve Afrika’da Türk varmıdır toplam olarak dünyada kaç Türk mevcuttur çok teşekkür ler

 4. Çok güzel bir yazı. Tam düşündüğüm gibi. Türkiye türkleri %70 orta asyada bulundugu haliyle . türkmenlerde %80.ama türkmenlerde mogol ve iran etkisi biraz daha esmerleşme olmuş. Saf karışmamış yörükler genelde kumral saç açık buğdayla beyaz ten arası bir ten rengine sahip genel olarak. Gözlerde renklilik oranida çok %30 oranında. Diğer slavlar ve rumlarla karışan turklerde yörüklerin özelliklerine sahip genelde. Kürt fars etkenleri olanlar da biraz daha bugday ten e sahip. Kafkas halklarla karışmış kisilerde ortalama bir türk gibi sadece burun ve gözler yörüklerden farklı.

 5. Gercek takma adim // 13 Eylül 2016 at 1:58 am // Cevapla

  Bun biri (dogru düzgün) ingilizceye cevirmeli

 6. Yazılarınızı şöyle bir elden geçirip kitaplaştırabilir misiniz? Milletimiz adına çok faydalı olur. Bu konuda çok provakasyon bar.

 7. esenlikler ilhan bey,öncelikle dna analysis gercek tarih bilgileriyle yaptiginiz icin tessekürler, dna test nerde yaptirabilirim, meslegim geregi Facebook kullanmiyorum, veya mail yolu ile nasil ulasabilirim size esen kalin

 8. Kesinlikle İngilizce’ye çevrilmesi lazım bu yazının. İçimizdeki Halikarnas romantiklerinden ziyade yurtdışında aynı anda hem “Türkler Moğolistan’a geri dönsün”, hem de “Onlar Müslüman Yunan” diyen bir kitle var. Komik.

 9. Remzi Gökdoğan // 24 Ocak 2018 at 7:07 am // Cevapla

  Gerçekten çok faydalı bir bilgilendirme yazısıydı. Oldukça istifade ettim. Yazıdaki bilgiler doğrultusunda düşüncelere sahiptim. Ancak, bilimsel açıklama yapılması çok etkileyici olmuş. Kendim de hem anne hem baba tarafından Sinop Boyabatlıyım. Osmanlı kayıtlarında sizin de bahsettiğiniz gibi köylerin neredeyse tamamı yörük cemaati olarak geçiyor.

 10. Bana kalırsa biraz taraflı bir yazı.. yabancı birçok kaynak okudum, türkler anadoluya girdikleri ve takip eden gelenlerin sayıları hali hazırda anadoluda yaşayanlardan çok daha az olduğu belirtiliyor… osmanlıda devamlı savaş hali var.. gayrimüslimlerin savaşmadığı be müslümanların savaştığı da göz önüne alındığında müslümanların sayısının h. Müslimlerden daha hızlı yükselmesi gerçek dışı bir durum..

  • İlhan Cengiz // 18 Nisan 2019 at 7:43 pm // Cevapla

   Yazıyı gerçekten baştan sona okuduğunuzu düşünmüyorum. Genelleme yapmak istemem ancak Batılıların çoğunun Türklerle ilgili tarih yazımı, belgeye dayanmamaktadır (bazı batılı tarihçiler istisna). Belirttiğiniz türde Rum/Ermeni endeksli yazan batılı yazarlar kendi görüşlerini bilgi ve belgeye dayanmadan ifade etmektedir. Tıpkı Ermeni tehcirini bir soykırım gibi göstermeye çalışmaları gibi… Bizim bu yazımızda belirttiğimiz rakamlar ve belgeler ise tümüyle arşiv kayıtlarına dayalı yapılan bilimsel ve belgeye dayalı akademik çalışmalardan alınmıştır (Kaynakça bölümüne bakınız). Türkler gelmeden önce Anadolu’nun seyrekleştiği ve yerli nüfusun çok önceden beri batıya (hatta Ege’nin öbür tarafına) göçtüğü Ermeni ve Rum tarihçilerce eski kaynaklarda belirtilmektedir. Daha doğuda olan Ermeniler de Anadolu’nun içlerine doğru kaymışlardır. Bir bakıma, tıpkı kavimler göçünde olduğu gibi, Türklerin Anadolu’ya girmesiyle yerli halkların önemli bir kısmının akın akın batıya doğru kaydığı, bir kısmının daha önceki yağmalar ve savaşlar sırasında öldüğü yine Bizans ve Ermeni kaynaklarında mevcuttur. Yine Timur’un Anadolu’yu ele geçirmesiyle çok sayıda Hıristiyanı katlettiği tarihi bir gerçektir. Timur, Doğu Hıristiyanlığını bitiren tarihi şahsiyettir. Ayrıca Osmanlı imparatorluğu yeniçeri sistemiyle çok sayıda gayrimüslim evladını yeniçeri ocağına dahil ederek bir nevi onları köleleştirmiş ve savaşlarda kullanmıştır. Yeniçeriler emekli olana kadar evlenemez ve çocuk sahibi olamazdı. Çoğunlukla evlenmedikleri bilinmektedir. Öldüklerinde mirasları yeniçeri ocağına kalırdı. Türkler ise tımar sistemine bağlı olarak yalnızca savaş zamanı sipahi olarak orduya katılmışlardır, asker bile olsalar evlenmiş, çocuk sahibi olmuş ve hür kalmışlardır. Daimi orduyu oluşturan Yeniçeri sistemi sayesinde Türk nüfus kısmen korunmuştur.

 11. “Anadolu Türklerinin % 90 oranında Türkmen kökenli oldukları”…
  Bu ifâdedenin kastı Anadolu’nun etnik Türkleriyse, ona katılmak mümkündür. Yoksa ve TC’nin bütün vatandaşı kast ediliyorsa, metnin yazarı gönlüne göre takılmış olur !
  Not: Şu yorumun yazarı da, etnik olarak kendini Tatar-Yörük bilmektedir !

  • İlhan Cengiz // 15 Nisan 2018 at 6:39 pm // Cevapla

   Merhaba, yazımızda elbette Türkiye’deki etnik Türkler kastedilmektedir. T.C. vatandaşı olan Arap, Ermeni, Rum vb etnik grupları kastetmiyoruz.

 12. south Azerbaijani turks // 24 Nisan 2018 at 2:12 pm // Cevapla

  Gercekten guzel bir calisma bunu youtubede yayinlarsaniz guzel olur.

 13. south Azerbaijani turks // 24 Nisan 2018 at 2:13 pm // Cevapla

  Gercekten guzel bir calisma

 14. Çok tşk bu bilgi için. Senelerdir bu konuyu araştırıyorum ilk sefer bukadar net bilgi veren bir yazı goruyorum. Genelde Turk goçunun tarihi verilerini goz ardı edip yanlış tespit yapılıyor.

 15. Türkbalası // 16 Aralık 2018 at 5:32 pm // Cevapla

  “Türklerin akınları sırasında, Anadolu’nun ne kadar tenhalaştığını gösteren bazı tarihi kayıtlar da mevcuttur.”

  O tarihi kayıtlara şu pdf’nin 31, 32 sayfalarında (kitabın kendi numaralandırmasında sayfa 21, 22’e tekabül ediyor) alıntılananları;
  http://docplayer.biz.tr/26109713-Institution-of-economic-development-and-social-researches-october-27-30-2016-antalya-congress-book.html

  ve şu kitapta alıntılanan, Bizans Prensesi Anna Komnena’nın yazdıklarını da ekleyin lütfen; önemli.
  https://books.google.com.tr/books?id=QrHPDAAAQBAJ&pg=PT268&lpg=PT268&dq=%22anna+komnena%22+%C3%A7ekirgeler&source=bl&ots=wGlMk9yR7u&sig=niSokV2axF_Gr0P3w97p3YFpnE0&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwi374ib7aTfAhWMlSwKHYgED0sQ6AEwB3oECAYQAQ#v=onepage&q=%22anna%20komnena%22%20%C3%A7ekirgeler&f=false

 16. ”Osmanlı Devleti arşiv kayıtlarına göre, 1520-1530 yılları Anadolu’nun toplam nüfusu, 5.755.080‘dir. Kayıtlarda bu nüfusun yaklaşık %7’si Hıristiyan; %93’ü ise Müslümandır. Bu nüfusun 5.336.625 kadarlık kısmını konar göçer Türkler oluşturmaktadır.”
  5.755.080 kişilik nüfustan 5.336.625’nin göçebe olması hiç mantıklı gelmedi acaba bu cümlein geçtiği kaynakçayı paylaşabilir misiniz?

  • İlhan Cengiz // 21 Ekim 2020 at 7:48 am // Cevapla

   Merhaba, yazıda geçen konar göçer Türklerin tamamı sürekli göç halinde değildir, kırsal kesimde yaşayan, yaylacılık yapan hatta köyleşip yerleşik yaşama geçen ve tarımla uğraşan Türkmenlerdir. Dikkat ederseniz yazıda hiç göçebe ifadesi geçmemektedir. Türkler sürekli göç halinde olan bir topluluk olmamıştır, uygun koşullar bulunduğunda yerleşik hayata geçmişler, gerektiğinde tarım da yapmışlardır, ancak şehir hayatı pek tercih edilmemiştir. Fakat sanatla ve ticaretle uğraşan Türklerden şehirlere yerleşenler olmuştur. “16. yüzyılda Türkmenlerin büyük bir çoğunluğu konar göçer halde (yaylak kışlak) yaşamaktadır.” ifadesiyle anlatılmak istenen kırsal kesimdir (köyler, yaylaklar, kışlaklar). Mekanlarını kalıcı hale getiren Oğuzlar da olmuştur, zamanla oluşturdukları köylerde kalıcı hale gelmişlerdir. Günümüzde bir çok bölgede ovalarda yerleşik köylerin ayrıyeten yaylaları da vardır. Özellikle Ulu yörük taifesinin bulunduğu bölgelerde bu yaygındır. Kaynakçaya gelecek olursak, yazının sonundaki kaynakları tek tek inceleyiniz. Hepsinin özeti niteliğinde İslam ansiklopedisinden şu makaleyi baştan sona okumanızı rica ederim:
   https://islamansiklopedisi.org.tr/nufus#2-osmanli-donemi
   O makaleden alıntı bir metin:
   “Yapılan araştırmalara göre Osmanlı topraklarındaki toplam nüfusun % 90’ı kırsal alanda yaşamaktadır. Diğer taraftan kırsal nüfusun iki büyük cephesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki köylerde ya da köyleşen kışlaklarda yaşayan, tarımla uğraşan yerleşik nüfus, ikincisi de hemen hemen her bölgede az çok varlığı tesbit edilen, henüz tam yerleşik hayata geçmemiş, yaylak ve kışlak arasında gidip gelen, önemli bir bölümü yarı göçebe durumundaki konar göçerlerdir.”
   Not: Şehir nüfusuna köyler dahil değildir. Ve şehir nüfusu o dönemde %10’dan azdır.

Gercek takma adim için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Eposta adresiniz yalnızca editörler tarafından görülebilir. Yorumlar kontrol edildikten sonra yayımlanmaktadır. Küfür veya hakaret içeren yorumlar filtre nedeniyle otomatik silinir. Yorum sahiplerinin IP adresleri sunucuda kaydedilir. Bilimsel değeri olmayan veya ideolojik görüş içeren boş mesajlar yayımlanmaz.


*